Klasyfikacja EMIR

  Klasyfikacja klientów

 

Rozporządzenie EMIR wymaga od grupy Deutsche Bank oraz swoich klientów, odpowiedniego sklasyfikowana celem wdrożenia standardów regulacyjnych.

 

Podmioty podlegające przepisom Rozporządzenia EMIR są sklasyfikowane na dwie główne kategorie: Kontrahentów Finansowych (tzw. FC, z ang. Financial Counterparties) oraz Kontrahentów Niefinansowych (tzw. NFC, z ang. Non-Financial Counterparties). Kontrahenci Niefinansowi są z kolei podzieleni na dwie kategorie: NFC+ oraz NFC-.

 

Definicje

 

Zgodnie z Rozporządzeniem EMIR:

 

1) Przez CCP należy rozumieć osobę prawną, która działa pomiędzy kontrahentami kontraktów będących w obrocie na co najmniej jednym rynku finansowym, stając się nabywcą dla każdego sprzedawcy i sprzedawcą dla każdego nabywcy.

 

2) Przez FC należy rozumieć przedsiębiorstwa inwestycyjne, którym udzielono zezwolenia zgodnie z dyrektywą 2004/39/WE, instytucje kredytowe, którym udzielono zezwolenia zgodnie z dyrektywą 2006/48/WE, zakłady ubezpieczeń, którym udzielono zezwolenia zgodnie z dyrektywą 73/239/EWG, zakłady ubezpieczeń, którym udzielono zezwolenia zgodnie z dyrektywą 2002/83/WE, zakłady reasekuracji, którym udzielono zezwolenia zgodnie z dyrektywą 2005/68/WE, UCITS i odpowiednio, ich spółek zarządzających, którym udzielono zezwolenia zgodnie z dyrektywą 2009/65/WE, instytucje pracownicznych programów emerytalnych w rozumienu art. 6 lit. a) dyrektywy 2003/41/WE oraz alternatywne fundusze inwestycyjne zarządzane przez zarządców alternatywnych funduszy inwestycyjnych, którym udzielono zezwolenia lub które zarejestrowano zgodnie z dyrektywą 2011/61/UE.

 

3) Przez NFC nalezy rozumieć przedsiębiorstwo mające siedzibę w Unii, inne niż podmioty o których mowa w punktach 1) i 2).

 

Podział na NFC+ i NFC-

 

Tak jak było wspomniane powyżej, Kontrahenci Niefinansowi podzieleni są na dwie kategorie: NFC + i NFC-. Przynależność NFC do określonej grupy zależy od przekroczenia przez podmiot określonej wartości progowej. W sytuacji, w której średnie pozycje Kontrahenta Niefinansowego na określonych kontraktach pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, w ciągu 30 dni przekroczą wspomniany powyżej próg, będzie on zobowiązany niezwłocznie poinformować ESMA (z ang. European Securities and Markets Authority) oraz właściwy organ nadzoru o tym fakcie. Przekroczenie tegoż progu oznacza przede wszystkim jednak, obowiązek centralnego rozliczania kontraktów pochodnych.

 

 

Typ kontraktu

Wartość progowa

Kredytowe instrumenty pochodne

1 mld EUR

Akcyjne instrumenty pochodne

1 mld EUR

Instrumenty pochodne stopy procentowej

3 mld EUR

Walutowe instrumenty pochodne

3 mld EUR

Towarowe kontrakty pochodne i kontrakty pochodne inne niż wyżej wymienione

3 mld EUR

 

 

Klasyfikacja Deutsche Banku według Rozporządzenia EMIR

 

Poniżej prezentujemy klasyfikację Deutsche Banku dla każdego z podmiotów wchodzących w skład grupy w Europie w zakresie instrumentów pochodnych:

 

Mając na względzie powyższe uwagi, DB Securities S.A. będzie sklasifykowana według rozporządzenia EMIR, jako Kontrahent Finansowy (Financial Counterparty).

Footer Navigation:
Ostatnia aktualizacja: 3.1.2014
Copyright © 2018 DB Securities S.A., ul. Lecha Kaczyńskiego 26, 00-609 Warszawa, KRS: 0000066290, Sąd Rejonowy dla m. st Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 637-01-18-719, REGON: 271956257, kapitał zakładowy 15.000.000 zł opłacony w całości.