Uzgadnianie Portfeli i Rozstrzyganie Sporów

Wszystkie podmioty podlegające Rozporządzeniu EMIR zobowiązane będą do regularnego przekazywania i weryfikacji danych dotyczących wzajemnie zawartych transakcji dotyczących instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym nierozliczanych przez Kontrahentów Centralnych, co umożliwi okresowe uzgadnianie portfeli (tzw. rekoncyliację portfeli).

 

Wszystkie z wyżej wymienionych podmiotów będą również zobowiązane do posiadania odpowiednich procedur dotyczących postępowania w przypadku wystąpienia sporów, jak również do zgłaszania właściwemu organowi wszelkich nierozwiązanych sporów, trwających dłużej niż 15 dni i których kwota lub wartość przewyższa 15 mln EUR.

 

Zobowiązanie to weszło w życie z dniem 15 września 2013 roku.

Footer Navigation:
Ostatnia aktualizacja: 27.12.2013
Copyright © 2018 DB Securities S.A., ul. Lecha Kaczyńskiego 26, 00-609 Warszawa, KRS: 0000066290, Sąd Rejonowy dla m. st Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 637-01-18-719, REGON: 271956257, kapitał zakładowy 15.000.000 zł opłacony w całości.